Suvisaariston Navigaatioseuran säännöt

26.02.2015 alkaen.

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suvisaariston Navigaatioseura ry, ruotsiksi käännettynä Sommarö Navigationssällskap fr, ja kotikunta Espoo.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää purjehdusurheilua sekä jäsentensä venetuntemusta, merenkulun harrastusta, vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yleisiä merenkulkuopin kursseja ja muuta vesiliikenneopetusta, antaa tietopuolista ja käytännön jatkokoulutusta sekä järjestää kilpailuja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinainen, perhe-, kokelas-, nuoriso- ja seniorijäsen. 
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka on suorittanut Suomen Navigaatioliiton hyväksymän merenkulkututkinnon tai joka on käynnissä olevalla merenkulkukurssilla oppilaana. Ellei tällainen henkilö ole vuoden kuluessa suorittanut merenkulkututkintoa, lakkaa hänen jäsenyytensä.
 Perhejäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka elää varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa.
Nuorisojäsenenä voi olla jokainen hyvämaineinen alle 18-vuotias seuraan liittynyt henkilö.
Kokelasjäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka on suorittamassa tai suorittanut Suomen Navigaatioliiton hyväksymän merenkulkututkinnon. Kokelasjäsenyys voi kestää enintään kaksi purjehduskautta, joiden jälkeen kokelasjäsen joko siirtyy varsinaiseksi jäseneksi tai hänen jäsenyytensä lakkaa.
 Seniorijäseneksi voi siirtyä henkilö, joka on ollut seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta seniorijäsenyyteensä asti, on eläkkeellä tai täyttänyt 65 vuotta ja on luopunut seuran venepaikasta tai ei ole seurassa rekisteröityä venettä. Yhdistyksen jäseniä ottaa hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
 Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja (kommodori) ja neljästä kuuteen (4 – 6) varsinaista jäsentä. Mikäli varsinaisia jäseniä on vain neljä, valitaan lisäksi yksi (1) varajäsen

Hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenen toimikausi on yksi kalenterivuosi ja varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Ensimmäisellä kerralla tämän sääntömuutoksen tultua voimaan vuosikokous valitsee kaksi (2) varsinaista jäsentä yhdeksi vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan (varakommodorin) sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

6. Tilit Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle hänen ilmoittamaansa sähköiseen osoitteeseen ja yhdistyksen kotisivulla.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on toimintavuonna kaksi virallista vuosikokousta.
Ensimmäinen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.
Toinen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen marraskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (l/5) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja perhejäsenellä yksi ääni. Nuoriso- ja kokelasjäsenellä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

9. Ensimmäinen vuosikokous eli Tilinpäätöskokous

Yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten­laskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 8. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä. kuluvalle toimintavuodelle
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Toinen vuosikokous eli Kehittämiskokous

Yhdistyksen toisessa vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja äänten­laskijaa)
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään taloudenhoitajan lausunto seuran taloudellisesta tilasta sekä seuran toimintakatsaus
 6. Keskustellaan seuran kehittämisehdotuksista seuraavalle toimintavuodelle
 7. Valitaan seuraavan toimintavuoden hallituksen puheenjohtaja (kommodori) ja muut jäsenet
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Comments are closed.